Familiearbejde

Trivsel for hele familien

Barnets trivsel hænger uløseligt sammen med familiens trivsel og omvendt.

Familiearbejde varetages af en uddannet familieterapeut eller cand. pæd. i pædagogisk psykologi, og består af løbende samtaler, der er fastlagte og struktureret ind i en fast ramme. Der tilbydes samtaler med 14 dages interval eller efter behov og aftale.

De forskellige niveauer i familieindsatsen

Familieterapi

En terapeutisk indsats kan være gavnlig for familien, barnets mor eller far. For nogle forældre kan gamle traumer give uhensigtsmæssige handlemønstre og det kan være nyttigt at se på disse først, inden man er i stand til at hjælpe sit barn optimalt. Det kan være, at man undrer sig over, igen og igen at løbe ind i de samme problemstillinger. Det kan være man kan genkende en problemstilling hos ens barn i sig selv. I sådanne tilfælde kan det være en god ide at arbejde med ens eget materiale først, for at kunne støtte sit barns udvikling.

1
2

Familierådgivning

Vi opfatter forældrene som de mest betydningsfulde personer i barnets liv, men ikke alle handlinger er lige hensigtsmæssige for børns udvikling. Forældre ønsker som udgangspunkt det bedste for deres børn, men nogle forældre mangler viden eller sparring, for at finde de bedste løsninger til at opnå målet. Familierådgivning er et struktureret samarbejde mellem forældre og terapeuter, med det formål at bringe barnet/den unge i trivsel, samt afhjælpe de udfordringer, familien måtte have i fællesskab. Vi arbejder ud fra en ressourcemodel, hvor familien støttes og lånes ressourcer uden at ansvaret tages fra forældreskabet.

Udvidet familiesamarbejde

Den Musiske Helhedsskole tænker i helheder, som navnet antyder. For os betyder det at familien er en central del af elevernes behandling og udvikling. Vi forstår elevens udfordringer ind i en kompleksitet af familiedynamik, oplevede erfaringer, ydre og indre forestillinger samt fysiske og mentale tilstande. Alle forældre på Den Musiske Helhedsskole skal tage del i et udvidet familiesamarbejde. Dette er nødvendigt for at skabe den helhed, der kan give eleverne mulighed for forandring og udvikling. Udvidet familiesamarbejde varetages af lærere/pædagoger på DMHS. Arbejdet består af kontinuerlig kontakt via telefonsamtaler, sms eller ved aflevering/afhentning. Dette kan ske dagligt, ugentlig eller efter behov. Indholdet i kontakten er udveksling af elevens hverdagsaktiviteter, opbygning af et tillidsrum mellem forældre og skole, vidensdeling og konsolidering af fælles forståelse. Der er vores erfaring, at det udvidede familiesamarbejde og tiltroen til hinandens hensigter, er afgørende for, at barnet/den unge kan komme i trivsel og udvikle sig. Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at der er sammenhæng mellem barnets problemstilling og hele familiens trivsel. Der skal ofte arbejdes med hele familiesystemet mod et fælles ansvar, fælles ønske og mål, før en udvikling kan finde sted.

3
4

Psykoedukation

På DMHS tilbydes Psykoedukation, som en metode der sigter mod at gøre det lettere for eleven og relevante netværkspersoner, at acceptere og leve med konkrete udfordringer, herunder diagnoser jf. WHO – IC 10/11. Forældre/elev trænes til bedre at kunne fokusere på de livsstilsfaktorer, psykosociale ressourceområder og mestringsstrategier, der kan være med til at gøre det nemmere at opnå større livskvalitet og selvoplevet funktionsniveau.

Supervision til plejefamilier

Flere af vores elever bor i plejefamilier. Plejefamilier tilbydes samtaleforløb med vægt på fælles forståelse af eleven og faglig refleksion.

5