Om skolen

Den Musiske Helhedsskoles overordnede formål er at drive et social- og fondsdrevet behandlings- og specialundervisningstilbud, for børn og unge med sociale, adfærds– og skolemæssige udfordringer.

Kort fortalt

Den Musiske Helhedsskole arbejder ud fra en psykodynamisk forståelse af menneskets udvikling i en miljøterapeutisk ramme.

Den Musiske Helhedsskole skaber et miljø med udviklingsmuligheder og læring for børn og unge med psykosociale – og indlæringsmæssige vanskeligheder.

Vi opstiller muligheder for hver enkelt elev for at arbejde på egen udvikling, samtidig med at der arbejdes med relationerne til familien, og evnen til at fungere i en gruppe med andre elever.

Vi søger at tilrettelægge arbejdet med udfordringerne i den aktuelle elevgruppe, så skolen til stadighed er en dynamisk organisation, der udvikler og forandrer sig i takt med de udfordringer eleverne har med sig.

Siden skolens start har det været målsætningen for Den Musiske Helhedsskole at skabe muligheder for positiv personlig udvikling for den enkelte elev, gennem brug af musisk/kreative tilgange til undervisning, socialisering og terapi.  En af grundsætningerne er vedholdenhed og kontinuitet.  Skolens læringsstrategier er bygget op omkring styrkelse af det indre i den enkelte, gennem det at arbejde med de små succes’er.

Gennem arbejdet med styrkelse af de musisk-kreative sider af mennesket, opnås et forøget selvværd, som kan bruges videre i arbejdet med de kognitive sider og den boglige indlæring.

I dag er den lokale forankring en vigtig forudsætning for vores arbejde, og vi samarbejder tæt med Hillerød Kommune, samt øvrige lokale kommunale samarbejdspartnere.

Sådan hjælper vi dit barn

Undervisningen på Den Musiske Helhedsskole bygger på at alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige som de kan. Det betyder at vi møder den enkelte elev på det faglige niveau som han/hun er på og planlægger og udfører undervisning der matcher elevens behov. I praksis betyder det at en del af undervisningen er individuel og der hvor det giver mening, undervises eleverne i mindre grupper. I løbet af en undervisningstime benytter vi forskellige undervisningsformer; forskellige faglige spil, individuel undervisning, bevægelse i undervisningen, klasseundervisning og gruppearbejde. Fælles for hver time er at den gennemgås og strukturen overholdes, så alle ved hvad de skal.

Udvidet familiesamarbejde – Den Musiske Helhedsskole tænker i helheder, som navnet antyder. For os betyder det at familien er en central del af elevernes behandling og udvikling. Vi forstår elevens udfordringer ind i en kompleksitet af familiedynamik, oplevede erfaringer, ydre og indre forestillinger samt fysiske og mentale tilstand.

Familie rådgivning – Vi opfatter forældre, som de mest betydningsfulde personer i barnets liv, men ikke alle handlinger er lige hensigtsmæssige for børns udvikling. Forældre ønsker som udgangspunkt det bedste for deres børn, men nogle forældre mangler viden eller sparring, for at finde de bedste løsninger til at opnå målet.

Familie terapi – For nogle forældre kan egne traumer give uhensigtsmæssige handlemønstre og det kan være nyttigt at se på disse, inden man er i stand til at hjælpe sit barn optimalt. Det kan være at man løber ind i de sammen problemstillinger igen og igen, det kan være man kan genkende sit eget barns problemstilling hos sig selv. I sådanne tilfælde kan det være en god i ide at arbejde med ens egent materiale for at kunne støtte sit barns udvikling.

Vi har en gratis intern musikskole, hvor man kan vælge at lære et instrument. Vi har blandt andet trommer, bas, guitar, keyboard og olietønder.
Vi arbejder på at gøre eleverne fortrolige med deres instrument, så de kan indgå i et samspils fællesskab.
Vi afholder julekoncert og sommerkoncert, hvor vi viser hvad vi har lært.

En del af eleverne på Den Musiske Helhedsskole har negative skoleerfaringer når de starter. Eleverne viser os, at krav og læringsmuligheder bliver betragtet som farlige.
Farlige, fordi det er i de sammenhænge eleven mærker at ”jeg kan ingen ting”, ”jeg er ensom”, ”jeg dur ikke til noget”.

Måden eleven viser os de svære følelser på, er ved enten kamp, frys eller flugt. Oftest ses flugt fra de rammesatte klasseaktiviteter. Kamp ses hvis den voksne fastholder eleven i at han/ hun skal deltage eller blive i skolerammen, frys opleves når eleven lukker ned for omverden.

I disse tilfælde kan eleverne søge ned i biblioteket. Biblioteket samler på den måde de elever op, der i kortere eller længere perioder har behov for undervisning og læring i andre rammer.

Læringsprofilen for biblioteket sigter mod opbyggelse af selvværd, sociale kompetencer, mentaliseringsevne, relation, tillid og mod. Biblioteket arbejder overordnet på at bringe eleven nænsomt tilbage til klasserummet og danne nye positive læringserfaringer.

Der er særligt fokus på at tænke musisk-kreativt i forhold til læring i biblioteket.

Biblioteket benytter sig af forskellige værksteder (håndværk, musik, udeliv) for at facilitere ovennævnte.

Læringsmiljø

På Den Musiske Helhedsskole ønsker vi at skabe et læringsmiljø, der understøtter den enkelte og gruppens behov. Læringsmiljøet skal understøtte elevernes faglige udvikling, nysgerrighed, åbenhed og mentaliseringsevne.  Læringsmiljøet skal ligeledes udvikle elevernes evne til samarbejde og socialt fællesskab.

Vi arbejder med guidning og oversættelse af elevernes ageren, så eleven føler sig hjulpet og forstået, i stedet for at føle sig forkert.

Vi ønsker at være en skole, der har fokus på positiv kontakt og møder eleverne med ”Low arousal” når der er behov for dette.

Vores læringsmiljø har en struktureret ramme med en fleksibel tilgang til den enkelte, så den ydre ramme kan stilladsere den enkelte elevs indre struktur.

Vores læringsmiljø har ligeledes en legende tilgang, hvor alternative læringsmuligheder er tilladt og bliver brugt!

Det Sociale Eksistensgrundlag

Den Musiske Helhedsskole er en social fond med ekstern bestyrelse.  Bestyrelsen er selvsupplerende og ansvarlig for at ledelsen varetager driften af skolen ud fra de af fonden udstukne rammer.

Den eksterne bestyrelse ansætter skolens ledelse, som efterfølgende ansætter medarbejderne.

Da fonden er en social virksomhed, vil et eventuelt overskud på driften indgå i fonden til gavn for eleverne og det primære formål.

Billeder fra skolen

Mød alle os der er der for dit barn

Vi er altid klar på en snak

Organisations- & Skoleleder, brænder for brobygning og ledelse

Claus

Organisations- & Behandlingsleder, grundlægger af skolen og brænder for at skabe forandring for hele familien

Dorte

Pædagogisk Psykologisk leder og behandlingskoordinator

Rie

Ledende Mijøterapeut og familieterapeut

Brian

Lærer på 10 år og elsker musik

Jesper

Klasseleder A2, kreativ og omsorgsfuld

Sarah

Klasseleder i B klassen og glad for idræt

Lasse

Klasseleder i udskolingen og ansvarlig for Musikskolen

Mads

Inklusionslærer, læsevejleder og fantastisk til relationsarbejde

Stine

Nøgleperson i biblioteket og arbejdsmiljørepræsentant

Kenneth

Lærer både for de største og de mindste med et stort smil på læben

Daniella

Miljøterapeutisk kok og tillidsrepræsentant

Peter

Lærer i matematik og god til sårbare børn

Henriette

Klasseleder og lærer A1, Rolig, Rummelig og Robust

David