Kommunen

Vi assisterer sagsbehandlingen

Som fagperson får du den bedste service

På Den Musiske Helhedsskole vægter vi samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere højt.

Der er vores erfaring, at et trygt og gensidigt samarbejde er afgørende for at bringe trivsel og udvikling til barnet/den unge samt deres familier. Som samarbejdspartner er du derfor tæt på elevens progression og der orienteres løbende om status på skolehverdagen, både i perioder med udfordringer samt i perioder med positive udviklingshop. 

Målgruppe

Den Musiske helhedsskole modtager elever der har sociale, – følelsesmæssige – og indlæringsmæssige vanskeligheder. En del af skolens elever er udredt via Børnepsykiatrisk Afdeling (BUC) og kan have diagnoser jf. ICD-10, herunder Autisme, ADHD, ADD samt tilknytningsforstyrrelse. Flere elever har desuden komorbiditet i form af andre psykiske og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Den Musiske Helhedsskole har særligt fokus på at skabe et helhedsblik på barnets/den unges udfordringer, hvor vi vægter et tæt og intensivt familiearbejde. 

Rammeaftale

Den Musiske Helhedsskole er en del af Rammeaftalen. Det betyder at de kommuner der er en del af rammeaftalen, tager stilling til elevens behandlings/støtte behov gennem en kategorisering. Den Musiske Helhedsskole modtager elever i kat. 1, Kat 2., og Kat.3.

3-2-1

Gældende for elever, der på indskrivningstidspunktet vurderes at kunne vende tilbage til almenskolen, tilbydes et to-årigt behandlingsforløb, hvor indsatserne i opstarten dækker individuel behandling, intensiv familiebehandling samt målrettet individuel støtte i skolerammen. Herefter nedjusteres indsatserne og det sidste halve år arbejdes der med brobygning tilbage til alment eller indsatsjusteret tilbud.

3-2-1 er særligt velegnet til elever med massiv skoleværing eller elever der har oplevet traumer.

Visitation

På Den Musiske Helhedsskole optager vi nye elever løbende. Hvis en elev ønskes visiteret til Den Musiske Helhedsskole kontaktes visitationen til en forhåndsdrøftelse og relevante dokumenter fremsendes.

Herefter:

  • Afholdes et fagprofessionelt møde hvor vi afstemmer indsatserne.
  • Inviteres forældre til møde/rundvisning, hvor vi præsenterer os, fortæller hvad en behandlingsskole er, afstemmer forventninger m.m.
  • Fremsendes relevante dokumenter til Hillerød PPR (tilsyn) der sikre målgruppen
  • Hvis forældrene “takker ja” til os, holder vi et indskrivningsmøde, hvor vi aftaler praktiske detaljer, som opstart, fremtidigt forældresamarbejde, mødedeltagelse m.m.

 

Vi er grundige i vores procedure, så vi sikrer at der er et afstemt forventningsmatch mellem elevens aktuelle behandlingsbehov, elev sammensætning på skolen og elevens/familiens ønsker.  

 

Kontakt visitationen:

Dorte Skovhus, dor@dmhs.dk , 29433649

Rie Kyed, rie@dmhs.dk , 24959909

Tilsyn

Det er Hillerød kommune der har tilsynspligten med Den Musiske Helhedsskole. De fører tilsyn ved to årlige anmeldte tilsynsbesøg samt ved uanmeldte besøg. Tilsynet er med til at kvalitetssikre undervisning og behandling på Den Musiske Helhedsskole. Tilsynet i Hillerød kommune varetages af PPR i samarbejde med Skoleforvaltningen.

PPR Hillerød (Tilsyn) foretager en årlig PPV – revisitation, der fremsendes elevens hjemkommune så elevens hjemkommune kan fortage intern skolerevisitaiton.

Brobygning

Vores målsætning er, at eleverne vender hen til et skoletilbud, som matcher deres individuelle behov, når behandlingsbehovet ikke længere er til stede.
Vores erfaring er, at det tager omkring 2-2½ års målrettet specialiseret indsats for at opnå denne målsætning.

Vi samarbejder pt. med en forskningsenhed om brobygning videre.

Formålet med forskningen er at undersøge, hvorledes man kan sikre ‘best practise’ i overgangen mellem os og det næste skoletilbud.

Vi sender både elever videre i ungdomsuddannelse (EGU, FGU, STU osv.), på efterskole og til 10. klasses tilbud efter endt skolegang hos os.

Vi sender også elever til almenskole, specialklasse, specialskole og lignende steder, når der er et undervisningsbehov, som ikke længere inkluderer behandling.

Indsatsen

På Den Musiske Helhedsskole har alle medarbejdere en grunduddannelse som lærer eller pædagog. De fleste har desuden specialiseret efteruddannelse. 

Vi efteruddanner og vedligeholder løbende vores miljøterapeutiske grunduddannelse.

Vi benytter altid eksterne specialister, når en opgave kræver  specialiseret viden.

Vi er optaget af at give børn og unge en stemme. Vi møder dem med et anerkendende og ressourceorienteret syn.

Læs mere på Boerneraadet.dk

Vi anser behandlingsindsatsen som en sammenhængende helhedsorienteret proces, der samler skole, familie, kommune og fritid.

Vi har forskellige niveauer i vores familieindsats, som tilgodeser behovet i den enkelte familie for psykoedukation, supervision, mentaliseringsbaseret samtale eller familieterapi.

Den Musiske Helhedsskole er miljøterapeutisk funderet og benytter blandt andet visuel og verbal struktur, mentalisering, low arousal og den narrative tilgang til at fortykne positive fortællinger. Vi tilbyder mestringsforløb, samtaler med fokus på personlig udvikling og sandplayterapi.

Vi inddrager barnet/den unge og møder vedkommende respektfuldt som selvstændige individer.

Medarbejderne hos Den Musiske Helhedsskole modtager supervision og løbende sparring i forhold til, hvordan de kan forstå, udvikle og inddrage børnene/de unge.

Læs mere på sbst.dk

Vi tænker indsatstrappen omvendt og starter med massiv indsats for at bremse mistrivsel.

Dette giver mulighed for fra start at tilpasse og målrette behandlingsindsatsen omkring barnet og familien.

Samarbejde mellem Den Musiske Helhedsskole og kommunerne

Den Musiske Helhedsskole afholder 2 årlige skoleindkaldte statusmøder. Forud for møderne fremsendes en statusbeskrivelse, revideret behandlingsplan samt en elevplan (meddelelsesbog).

Derudover afholdes møder efter behov samt i forbindelse med indkøring (3.mrd. status) og status på de elever/familier der har tilknyttet særlige indsatser.

 

Eksterne Professionelle Samarbejdspartnere

Specialiserede behandlingsindsatser

 

Anette Grønbech

Autoriseret psykolog & specialist i psykoterapi & børnepsykologi på Sjælland

 

Marianne Molbech

Cand.psych.aut

 

Dabeco

Psykolog- og lægehus